Huishoudelijk Reglement Delta CQB Club


Artikel 1
Lid worden van de vereniging kunnen zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en lid zijn van het NABV.
Rustende leden (partners van leden) hoeven geen lid te zijn van het NABV.


Artikel 1A
Het bestuur beslist over het Lidmaatschap.


Artikel 2
De Contributie wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt voor het verenigingsjaar 2022,
€10,- per maand. Indien een lid een achterstand heeft van ten minste 3 maanden aan contributie, is het bestuur gemachtigd het lid te royeren.


Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel haar leden individueel alsmede in clubverband de Airsoftsport te laten beoefenen.


Artikel 4
Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 5 personen met de volgende functies:
Voorzitter – Penningmeester – Secretaris en 2 Commissarissen.
De bestuursfuncties Penningmeester – Secretaris mogen door een en de zelfde persoon worden vervult.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de eerste drie genoemde bestuursleden.
Indien directe beslissingen noodzakelijk zijn, zullen die genomen worden door het dagelijkse bestuur.
Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering.


Artikel 5
Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 5 jaar, het aftreden dient roulerend te geschieden. Tegenkandidaten dienen dit voor de vergadering aan het bestuur kenbaar te maken, voorzien van drie handtekeningen van steunende leden.


Artikel 6
Taken van het bestuur:
De Voorzitter: Cor Roegies
a. Leidt bestuur en algemene vergaderingen.
b. Treedt op als woordvoerder van de vereniging.
c. Dient een goede verstandhouding tussen leden onderling en met andere verenigingen te bevorderen.
d. Delegeert.

De Secretaris: Nancy Klop
a. beheert het verenigingsarchief.
b. Maakt verslagen van diverse vergaderingen.
c. Onderhoud het contact met het NABV en Media.

De Penningmeester: Nancy Klop
a. Legt inkomsten en uitgaven vast in het kasboek.
b. Draagt zorg voor het innen van de Contributie.
c. Zorgt dat inkomsten en uitgaven verantwoord worden d.m.v. controleerbare afschriften. 


Artikel 7
De vereniging heeft een kascontrolecommissie die bestaat uit twee leden en een reserve lid.  Eenmaal per jaar worden door de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd en hun bevindingen aan het bestuur gerapporteerd.   Eenmaal per jaar treedt een lid af en wordt vervangen door het reserve lid.  Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascontrolecommissie


Artikel 8
De vereniging heeft verschillende divisies Team DAE - DSD – Milsim – Sinister Intentions – Inflox, met daarin verschillende teams, al deze divisies en teams maken deel uit van de DAECQB Club, spelers die zich aan sluiten of aan willen sluiten hebben dezelfde verplichting als alle andere leden (zie artikel 2)


Artikel 8A
De wedstrijdleider (Coördinator)
Zorgt voor samenstelling van de teams en wijst de teamleiders aan
Zorgt dat de teamleden op de hoogte zijn van datum, tijdstip en plaats van de te spelen wedstrijden. (zie aanvullend reglement)


Artikel 9
Minstens eenmaal per jaar moet er een algemene leden vergadering worden gehouden. Een algemene vergadering dient gehouden te worden op het schriftelijk verzoek van minimaal vijf leden. 


Artikel 10
Normen en waarden (Gedragsregels spelers)
Het bestuur is te allen tijde gemachtigd om een lid dat door wangedrag of door negatief gedrag tegenover andere spelers en of leden de naam van de vereniging in diskrediet brengt te schorsen te royeren of uit te sluiten van de competities. 

De vereniging heeft de taak er op te letten dat de spelers zich onthouden van onjuist gedrag en dat eenieder – aanwezig in het veld en safezone – zich onberispelijk en sportief gedraagt en zich onthoudt van elke handeling de Airsoftsport onwaardig.

Met eenieder worden zowel leden als niet leden bedoeld.

Onder onjuist gedrag van een lid of niet lid wordt onder meer verstaan:

Het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de Marshall of deze beslissing aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld.

Het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de Marshall.

Het meer dan één keer van de Marshall verlangen dezelfde beslissing te heroverwegen.

Het zich bemoeien met de actieve arbitrage.

Het naar het oordeel van de Marshall met opzet overtreden van de spelregels.

Het naar het oordeel van de Marshall met opzet niet nemen van een hit.

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.


Artikel 11
Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur op een zo correct mogelijke wijze beslissen. 


Artikel 12
Ieder lid is verplicht kennis te nemen van dit reglement.

 

Waalwijk 30 Juni 2022